Налаштовуємо NGINX для Elite-Board через ISPmanager | Блог ТехноЭра

Налаштовуємо NGINX для Elite-Board через ISPmanager

Як я вже раніше повідомляв, вирішив повністю відмовитися від apache і перейти на nginx. Але в процесі переходу, можуть виникнути не великі труднощі. У блозі вже є стаття про можливі проблеми з настройками NGINX під WordPress , а також під Opencart.

Ще раз попереджаю, що я не є просунутим системним адміністратором, і вся інформація з налаштуваннями, була зібрана по крупинках з Інтернету, або ж замовлена у фріленсерів. Ці статті пишу для того, щоб в майбутньому знову не шукати по різних сайтах, а щоб все було в одній купці. 

Сьогодні ж мова піде про налаштування конфігурації NGINX для скрипта дошки оголошень Elite-Board 2.3. Власне, всі налаштування зводяться до додавання 1 рядка у файл конфігурації домену в панелі управління ISPmanager (www-домени-ваш домен-конфіг), а саме після:

 gzip_types text/plain text/css application/json application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript application/javascript;
location / {

додаємо:

 try_files $uri $uri/ /index.php?$args;

Після цього, сайт починає нормально функціонувати.

На всякий випадок, мій повний файл конфігурації, сайту, який працює по https з редиректом з www на без www.

server {
server_name site.ua www.site.ua;
charset off;
index index.html index.php;
disable_symlinks if_not_owner from=$root_path;
include /etc/nginx/vhosts-includes/*.conf;
include /etc/nginx/vhosts-resources/site.ua/*.conf;
access_log /var/www/httpd-logs/site.ua.access.log;
error_log /var/www/httpd-logs/site.ua.error.log notice;
return 301 https://site.ua$request_uri;
set $root_path /var/www/ivan/data/www/site.ua;
root $root_path;
listen 135.125.41.55:80;
gzip on;
gzip_comp_level 9;
gzip_disable "msie6";
gzip_types text/plain text/css application/json application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript application/javascript;
location / {
location ~ [^/]\.ph(p\d*|tml)$ {
try_files /does_not_exists @php;
}
}
expires 30d;
location @php {
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param PHP_ADMIN_VALUE "sendmail_path = /usr/sbin/sendmail -t -i -f info@site.ua";
fastcgi_pass unix:/var/www/php-fpm/ivan.sock;
fastcgi_split_path_info ^((?U).+\.ph(?:p\d*|tml))(/?.+)$;
try_files $uri =404;
include fastcgi_params;
}
return 301 https://$host:443$request_uri;
}
server {
server_name site.ua www.site.ua;
if ($host ~* ^www.site.ua$) {
return 301 $scheme://site.ua$request_uri;
}
ssl on;
ssl_certificate "/var/www/httpd-cert/ivan/site.ua_le1.crtca";
ssl_certificate_key "/var/www/httpd-cert/ivan/site.ua_le1.key";
ssl_ciphers EECDH:+AES256:-3DES:RSA+AES:RSA+3DES:!NULL:!RC4:!RSA+3DES;
ssl_prefer_server_ciphers on;
ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000;";
charset off;
index index.html index.php;
disable_symlinks if_not_owner from=$root_path;
include /etc/nginx/vhosts-includes/*.conf;
include /etc/nginx/vhosts-resources/site.ua/*.conf;
access_log /var/www/httpd-logs/site.ua.access.log;
error_log /var/www/httpd-logs/site.ua.error.log notice;
set $root_path /var/www/ivan/data/www/site.ua;
root $root_path;
listen 135.125.41.55:443;
gzip on;
gzip_comp_level 9;
gzip_disable "msie6";
gzip_types text/plain text/css application/json application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript application/javascript;
location / {
try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
location ~ [^/]\.ph(p\d*|tml)$ {
try_files /does_not_exists @php;
}
}
expires 30d;
location @php {
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param PHP_ADMIN_VALUE "sendmail_path = /usr/sbin/sendmail -t -i -f info@site.ua";
fastcgi_pass unix:/var/www/php-fpm/ivan.sock;
fastcgi_split_path_info ^((?U).+\.ph(?:p\d*|tml))(/?.+)$;
try_files $uri =404;
include fastcgi_params;
}
ssl_dhparam /etc/ssl/certs/dhparam4096.pem;
}
  • Не забуваємо поміняти: шляхи, домен, і IP

Leave a Comment